گروه آموزشی تئاتر(نمایش)

 دکتر محمدحسین ناصربخت : مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: 

رزومه

 

«اعضای هیات علمی »

۱-دکتر غزل اسکندرنژاد

پست الکترونیک: 

رزومه

 

۲- دکتر حمیدرضا افشار

پست الکترونیک: h.r.afshar@art.ac.ir

رزومه

 

۳- زهره بهروزی نیا

پست الکترونیک: behrouzinia@art.ac.ir

رزومه

 

۴- شهرام حبیب اله زرگر

پست الکترونیک: zargar@art.ac.ir

رزومه

 

۵-  دکتر کامران (علی) سپهران

پست الکترونیک: sepehran@art.ac.ir

رزومه

 

۶- دکتر فرزان سجودی

پست الکترونیک: sojoodi@art.ac.ir

رزومه

 

۷- دکتر اسماعیل شفیعی

پست الکترونیک: shafiee@art.ac.ir

رزومه

 

۸- علی اکبر علی زاد شیرجو پشت

پست الکترونیک: shirjoo@art.ac.ir

رزومه

 

۹- رها علی نژاد

پست الکترونیک: alinejad@art.ac.ir

رزومه

 

 

۱۰- دکتر علی حسین فرخی 

پست الکترونیک:  farokhi@art.ac.ir

رزومه

 

۱۱- گلناز گلشن

پست الکترونیک: golshan@art.ac.ir

رزومه

 

۱۲- رضا مهدی زاده

پست الکترونیک: r.mahdizadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۱۳- فهیمه میرزاحسین

پست الکترونیک: mirzahossein@art.ac.ir

رزومه

 

۱۴- دکتر محمد حسین ناصر بخت

پست الکترونیک:

رزومه

 

۱۵- نرگس یزدی

پست الکترونیک: 

رزومه