گروه آموزشی سینما

مسعود سفلایی شهر بابک : مدیر گروه 

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : m.soflaei@art.ac.ir

رزومه

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

۱- دکتر حبیب احمدزاده

پست الکترونیک: ahmadzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

۲- دکتر شهاب اسفندیاری

پست الکترونیک: s.esfandiary@art.ac.ir

رزومه

 

۳-داریوش اسماعیلی

پست الکترونیک: esmaeili@art.ac.ir

رزومه

 

۴-دکتر سیدعلی روحانی

پست الکترونیک:  a.rohani@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۵- سجاد ستوده

پست الکترونیک: 

رزومه

 

 

۶- مسعود سفلایی شهر بابک

پست الکترونیک: m.soflaei@art.ac.ir

رزومه

 

۷- دکتر محمد شهبا

پست الکترونیک: shahba@art.ac.ir

رزومه

 

۸- مجید شیخ انصاری

پست الکترونیک: sheikhansari@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۹-علیرضا صیاد

پست الکترونیک: 

رزومه

 

۱۰- دکتر شهاب الدین  عادل

پست الکترونیک: adel@art.ac.ir

رزومه

 

۱۱- دکتر سیدمحسن هاشمی

پست الکترونیک: hashemi@art.ac.ir

رزومه