ریاست دانشکده

دکتر سید شهاب الدین عادل : سرپرست دانشکده سینما و تئاتر

مرتبه علمی :دانشیار

پست الکترونیک : adel@art.ac.ir

رزومه 

 

 

 دکتر کامران سپهران : معاون پژوهش و فناوری دانشکده

 

علی اکبر علیزاد : معاون آموزشی دانشکده